MENU
Aula_close Layer 1

Princip for dannelse af og sammenlægning af hold/klasse

 

Det overordnede princip for dannelse af og sammenlægning af hold/klasse er at etablere optimale lærings- og trivselsmiljøer for alle.

 

Klasser og hold sammensættes ud fra et overordnet princip om inklusion med anerkendelse af faglig og social diversitet (forskellighed og mangfoldighed), hvor eleverne lærer af hinanden og indgår aktivt i små og større grupper samt i hele klassens og holdenes fællesskaber.

 

Princip for dannelse og sammenlægning er:

- at eleverne er forskellige

- at geografiske forhold inddrages

- dialog med dagtilbud, sundhedspleje m.m.

- dialog med elever, forældre, pædagoger og lærere m.fl.

- relationer mellem elever

- relationer til lærere og pædagoger

 

Der dannes nye klasser, når eleverne går fra mellemskole til udskoling

 

Vedtaget i skolebestyrelsen december 2017.

 

 

Retningslinjer for dannelse og sammenlægning:

 

Dannelse af klasser og hold finder bl.a. sted i forbindelse med skolestart, nedlæggelser af klasser og elevernes overgang fra et hus til et andet.

Der kan være tale om traditionelle klasser, opdeling af klasser i mindre hold, fleksible aldersintegrerede og kompetencebestemte hold.

 

Formålet er under hensynet til økonomi og gældende regler at danne de bedst mulige fungerende klasser, hvor eleverne trives, dannes og lærer, det de kan.

 

Der er særligt fokus på at optimere mulighederne for at skabe forpligtigende læringsfællesskaber for alle elever.

 

Forskningen (*) viser, at eleverne profiterer mest i fællesskaber med forskelligheder, hvor de inspirerer, støtter og lærer af hinanden. Indikatorer for et lærende og inkluderende klassemiljø er – ud over deres tilstedeværelse, – at de både fagligt og socialt drager nytte af samværet.

 

Skoleledelsen har ansvaret for at etablere de bedst mulige fungerende hold og klasser. Beslutningen om dannelses af hold/klasser, nydannelse af hold og klasser finder sted efter:

 

  • Et orienterings- og dialogmøde med de relevante forældre, om processen for hold/klassedannelse
  • At den enkelte elev og forældre har udtrykt deres ønsker
  • Ligelig fordeling af drenge og piger
  • Børn sættes sammen med børn fra samme boligkvarter
  • Ved fleksibel klassedannelse kan ovenstående tilsidesættes
  • At klassekoordinatoren (årgangsteamets lærere og pædagoger) har udarbejdet et forslag
  • På dagen for offentliggørelse af klassedannelsen, modtager forældrene en mail om sammensætningen, samtidig med at eleverne modtager den på skolen

Når beslutningen om dannelse af klasser og hold er truffet, ligger beslutningen fast. Skolens leder kan dog i et samarbejde med lærere og pædagoger efterfølgende jvf. sin formelle kompetence i særlige tilfælde justere beslutningerne under hensynstagen til ovennævnte formål, skolens struktur, organisering, fysiske rammer og opgaver. Det er skolelederen som efter modtagelse af begrundede forslag definerer, hvornår der er tale om ’særlige tilfælde’.

 

Note: Publikation: ’Inkluderende læringsfællesskaber for alle børn’ udgivet af Rådet for Børns Læring (juni 2014) med reference til Hattie (2009) og Dyssegaard (2013). Kan hentes på www. børns-læring.dk

 

Uddrag af funktionsbeskrivelse for teammedlem 2014.

 

Information ved overgange:

Den enkelte medarbejder skal i samarbejde med teamet og ledelsen løbende vurdere om informationsniveauet i forhold til forældrene er passende. Dette gælder især i forhold til overgange i forbindelse med, at eleverne skifter årgang, hus, og klassekoordinator samt lærere, pædagoger og kontaktpersoner. Forældrene skal informeres om væsentlige skift, inden eleverne bliver informeret. Informationen giver forældrene mulighed for at støtte op om og hjælpe eget barn trygt igennem overgange.