MENU
Aula_close Layer 1

Princip om elevinddragelse

 

Det overordnede princip er, at den enkelte elev inddrages i sin egen trivsel, læring og udvikling samt indgår i og bidrager til skolens forskellige fællesskaber.

 

Inddragelse understøtter elevens engagement, ansvar, forpligtigelse og ret til indflydelse på egen trivsel, læring og udvikling, hvor eleven føler sig og er en del af hele skolens virksomhed. 

 

 

Principperne for elevinddragelse er, at:

  • eleven bliver anerkendt og mødt respektfuldt
  • blive set, hørt og forstået
  • de voksne sætter sig i elevens sted (elevperspektiv)
  • differentiere elevens indflydelse efter elevens kompetencer og udviklingsniveau

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.

 

Oplæg til retningslinjer:

Elevinddragelse - Synliggørelse af elevinddragelse - Vigtigt at få synliggjort hvor, hvordan og hvornår der er tale om elevinddragelse for eleverne. Eleverne efterlyser inddragelse mens fagpersonale oplever de ofte inddrager eleverne.

            VL er et redskab til at give elever medinddragelse for egen læring og hverdag.

Elevråd  -er et organisatorisk organ til at sikre Elevinddragelse (måske dette er en retningslinje frem for et princip?)

 

Henvisning til børnekonventionens paragraf 12 eller 13

 

Andet:

Nedenstående er fra to dokumenter fundet på Q:drev og kan bruges til inspiration Den sidste tekst er fra undervisningsministeriets hjemmeside og giver nogle formuleringer til et videre princip arbejde

 

Bakkeskolens værdigrundlag:

Vi, som elever på skolen  vil gerne have at alle har det  godt, er glade, har en god, aktiv, udfordrende, koncentreret indlæring, med masser af fysisk aktivitet.

Skolen skal være et sted, hvor man kan føle sig tryg og hvor man kan være den man er.

Alle elever skal have medindflydelse på ting der omhandler elevernes skolegang og alle , både elever, pædagoger og lærere, skal yde deres bedste for at man kan få en god og koncentreret undervisning.

/Elevrådets bestyrelse 2009

Steen Jonsson Agger / Pædagogisk leder |                                                  |20091022

DAGLIGDAGENS INFORMATIONER

ELEVRÅDET:

Formålet med elevrådet på Bakkeskolen er at fremme interessen og indflydelsen på trivslen og undervisningen.

Elevrådet består af repræsentanter fra hver af skolens klasser fra fjerde til og med niende årgang. Repræsentanterne er valgt for 2 år. Hvert år i august måned er der valg på 4., 6. og 8. årgang. På de andre årgange fortsætter repræsentanterne. Klasselærerne udarbejder en liste over repræsentanter og stedfortrædere og afleverer denne til kontaktlæreren.

Valg og konstituering foregår i august for at få de nye elever med. I bestyrelsen må max. sidde en elev fra 9. klasse.

I august måned indkalder kontaktlæreren de nyvalgte repræsentanter til et konstituerende møde, hvor der vælges en elevrådsbestyrelse. Endvidere vælges elevrepræsentanter til skolebestyrelse mv.

Elevrådsbestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Elevernes stemme (dokument fra UVM)

Folkeskolens elever har mange gode ideer og meninger om skolen. Ideer, som kan bruges i skoledagen og i den fortsatte udvikling af skolen.

Indflydelse på undervisningen

Eleverne kan sige deres mening om selve undervisningen. Det kan ske i dialog med læreren, i evalueringer og i feedback til underviseren.

Planlægning

Eleverne kan blive inviteret med til skolens planlægningsmøder, hvor de kan give deres forslag til en god undervisning.

Rammerne

Eleverne kan være med til at sætte rammerne for undervisningen. De kan for eksempel være med til at bestemme, hvilke valgfag skolen skal tilbyde, og hvordan den understøttende undervisning skal udformes på deres skole.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes mulighed for at få indflydelse på skolens generelle udvikling.

Inddragelse virker

Det er påvist i en undersøgelse (issuu.com), at inddragelse i undervisningen styrker elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement. Undersøgelsen er lavet i 2012 af organisationen Danske Skoleelever.

Hjælp til dialogen

Elever, lærere og skoleledere får i løbet af skoleåret 2015/16 nogle konkrete værktøjer og metoder til arbejdet med elevernes indflydelse. Organisationen Danske Skoleelever arbejder i projektet Elevinddragelse i de danske folkeskoler på at udvikle værktøjerne.

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Organisering-og-ledelse/Eleve…