MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24/9 2019

 

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 24. september 2019

kl. 17.00 - 19.00 i mødelokale 1.

Deltagere:

Jesper Andersen, Kent Jakobsen, Marie Halkjær Kragelund, Jens Buur Maul, Maiken Schmidt-Holm, Ulrik Eberth, Karsten Andersen, Martin Koling, Cecillie Steninge, Ida Gaarsdal Schouborg

Vibeke Juhl Nielsen og Anne Grete Nydam.

Gæster: Thomas Trust

Afbud:  Jens, Cecilie, Ida, Susanne

Bilag:    

 

Dagsorden:

                                                 Dialogpunkt                                17.00

 1. Godkendelse af referat

Referat godkendt 

           

 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 udgår. Punkt 9 bliver til økonomi, jobopslag.

Dagsorden er godkendt.

    

                                 Dialogpunkt og beslutningspunkt                   17.05

 1. Elevråd

Elevtrivselsmåling, hvad har vi fundet ud af?

     Udgår

 

Dialog og beslutningspunkt                17.15

 1. Road show – Evaluering v/ JA

Godt oplæg – det er vigtigt, at bestyrelsen er til stede på mødet, det har betydning for skolen, forældrene og medarbejderne.

Bestyrelsen drøftede om medarbejdere skal have mulighed for at kalde på et bestyrelsesmedlem til møder på klasseniveau. Det besluttes, at man vil tilbyde dette til klassekoordinatoren og forældrerådet. Ulrik laver et skriv på dette og det sendes ud via Dorrit.

 

På møderne har der været 3, der har meldt sig til at være suppleanter. Formandsskabet indkalder til møde med de 3 og drøfter med dem, om der er en, der vil træde ind i bestyrelsen, hvis Jens ønsker at træde ud. Dernæst drøftes hvem, der skal være 1. suppleant og hvem der er 2. suppleant.

 

                                                                  Dialog og beslutningspunkt                 17.40

 1. Forældreforum 22. okt. v/JA

Tema:   Digital dannelse

Orientering v/formandskab

 

Vibeke og Karsten sørger for et program til den 22. oktober asap.

Derefter skal der laves reklame for forældreforum.           

 

                                 Dialog og beslutningspunkt                17.50

 1. Skolebestyrelsens blog på Aula? v/JA

 

Bestyrelsen drøfter, hvordan Aula vil benyttes?

Referater kommer til at ligge på hjemmesiden.

Skal Aula bruges til skolebestyrelsens nyhedsformidling?

Skolen kommer til at arbejde med nyhedsformidling. Bestyrelsen kan kobler ved behov.

 

                                        Dialogpunkt                       18.10

 1. Kvalitetsrapport 2019 v/ UE
 • hvilke data kalder på opmærksomhed?

 

Kvalitetsrapporten er sendt ud til bestyrelsen. Er der data bestyrelsen bliver nysgerrig på?

 • Andel af undervisning, der varetages af ikke-linjefagsuddannede personale?
 • Antal af vikartimer.
 • Elevernes progression ift. landsgennemsnit.
 • Tildelingsmodellen – forskel i fordelingen af penge på skolerne.
 • Hvordan holder man styr på at de tiltag, man sætter i værk har de effekter, man ønsker?

 

Formandskabet finder plads til det på dagsordenen, når der er kommet en ny kvalitetsrapport.

 

Orienteringspunkt                        18.30

 1. Vikardækning. v/ TR
 • Anvendelse af faste medarbejdere/ løse vikarer

Thomas gennemgik forbrug af vikar.

Nyt i dette skoleår er, at vores faste personale har mulighed for at dække vikartimer med afløsertimer. Afløsertimerne er lagt ind i deres opgaveportefølje fra årets start. 

  Bestyrelsen vil gerne følge udviklingen i vikarforbrug.

Orienteringspunkt

 1. Økonomi v/TR                         18.45

Vi har et lille nedgang i elevtal ift. forventet, hvilket giver et underskud. Vi har i ledelsen lagt en plan for at indhente dette underskud uden at afskedige medarbejdere.

Der er i forbindelse med en medarbejder opsigelse lavet jobopslag. TR sender oplæg til ansættelsesproces til ansættelsesudvalget – Jens og Kent. Hvis de ikke kan deltage i processen, kan andre i bestyrelsen byde ind.

 

 

Orienteringspunkt                        18.50

 1. Siden sidst
 • Nuværende skole
 • Ny skole

Ulrik og Anne Grete deltog i temaaften med byrådet, hvor bygherrerådgiver lavede oplæg. Budgetforhandlinger starter i morgen – alle oplæg kan hentes på kommunens hjemmeside.

Fundraising arbejdes der fortsat med på fælleden.

Bestyrelsen overvejer, hvordan vi selv kan lave beregninger ift. driften af to skoler.     Ledelsen kigger på denne mulighed.

 

                                            Orienteringspunkt                    18.55

 1. Eventuelt

Forældrehenvendelse ift. princip omkring lejrture. Blev valgt fra pga. besparelser. Bestyrelsen mangler overblik over, hvad vi ikke ville kunne gøre, hvis vi skulle prioritere lejrture igen.