MENU
Aula_close Layer 1

Referat 19/4 2019

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 9. april 2019

kl. 18.00 - 20.00 i mødelokale 1

Deltagere:

Jesper Andersen, Kent Jakobsen, Marie Halkjær Kragelund, Jens Buur Maul, Maiken Schmidt-Holm, Ulrik Eberth, Alex Tvede, Martin Koling, Susanne Degn, Frida Grosen Rask Cecillie Steninge,

Vibeke Juhl Nielsen og Anne Grete Nydam.

Afbud:  Alex, Suppleanten inviteres

Bilag: Forligstekst, skolebestyrelsens forretningsorden, Princip og retningslinje for afskedigelser

Afbud: Alex

Referat:

                                                 Dialogpunkt                                18.00

 1. Godkendelse af referat

    Referat godkendt

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

                                                 Dialogpunkt                                18.05

 1. Elevråd

Der er nedsat en gruppe der arbejder med projektdagen, hvor der skal arbejdes med modeller på et godt klasselokale.

Der var til distriktsforum i går. Det er institutionerne, skoler og foreninger i Hørning, der mødes. Formålet er, at Hørning by og omegn er fælles omkring arbejdet omkring børn og unge.

Det handlede om trivsel. Der var gruppearbejde, hvor der blev producerede konkrete ideer til det videre arbejde.

Orienteringspunkt                        18.15

 1. Formanden ønsker at stoppe som formand/AG

Valg af ny formand – se forretningsorden

Alex ønsker at stoppe som formand og træde ud af bestyrelsen.

Karsten er suppleant og han skal spørges om han ønsker at indtræde i bestyrelsen. Der kan foretages et valg til ny suppleant efterfølgende.

Punktet kommer på dagsordenen næste gang.

Ulrik spørger Karsten.

Dialogpunkt og beslutningspunkt                   18.30

 1. Medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen – procesplan/AG

Suppleant indtræder i bestyrelsen

Valg af nye suppleanter i forældregruppen - procesplan

                                        Dialogpunkt                       18.40

 1. Opfølgning på Børn og Undervisningsudvalgs besøg/AG

Der er truffet beslutning om, at klubben først flytter, når første etape af det nye byggeri står færdigt.

Børn- og undervisningsudvalget har fået ny formand.

Ulrik forslår, at vi inviterer den nye borgmester på besøg i bestyrelsen. Det er vigtigt, der er en ide med at invitere ham på besøg. For at kvalificere diskussionen af dette på næste møde forbereder Jesper punktet.

Dialogpunkt                                19.00

 1. Opfølgning på forældreforum/UE

Det var godt, at det var andre end ledelsen, der var på. Der var en god energi.

Dialog og beslutningspunkt                 19.15

 1. Forligstekst vedrørende kortere skoledage m.m./VJ

Forligsteksten og dens konsekvenser

 • Hvordan anvender vi de enkelte formål mellem forkortelser og kvalitet i tiltagene?

Begrundelser for:

 • Hvor og hvorfor vil vi forkorte skoledagen?

Vibeke orienterede om forligstekstens muligheder og begrænsninger.

O.- 3. årgang skal have 2,25 time mindre i undervisning og SFO udvides dermed.

4.- 9. årgang kan man afgrænse skoledagen 2 timer pr. uge. Der følger flere betingelser med. Det kan læses i vedhæftede bilag.

På 4. – 8. årgang forkorter vi skoledagen med en time. 7. årgang får fri til konfirmationsforberedelse. 9. årgangs tid forkortes ikke.

De afkortede timer anvendes til forligets formål og indgår til AKT, Inklusion og hold.

Skolebestyrelsen godkendte ledelsens oplæg.

Vigtigt med forældreinformation efterfølgende

 

Dialog og beslutningspunkt                           19.40

 1. Princip og retningslinje for afskedigelser/AG                           

Opgørelse og konsekvenser af økonomi og timetildeling for kommende skoleår 

AG orienterede om princip og retningslinje for afskedigelser.

Opgørelse og konsekvenser af økonomi gør, at vi skal afskedige en medarbejder.

                                        Orienteringspunkt               19.50

 1. Siden sidst

Ny skole

DK2 har fået opgaven som bygherrerådgiver. Tilbud er sendt ud til orientering.

Nogle af medarbejderne skal inddrages i den videre proces.

Vi skal inddrage de lokale foreningerne.

 

Vi har fået en henvendelse fra en, der laver skolefilm. De vil lave en gratis film sponseret af reklamer.

Anne Grethe sender materialer ud til bestyrelsen og kommentarer sendes til Anne Grethe.        

                            Orienteringspunkt                    19.55

 

 1. Eventuelt

Jesper nævner en god oplevelse ift. elever, der hjælpe hinanden og lærer, der går langt for elevers trivsel.