MENU
Aula_close Layer 1

Referat 11/6 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11. juni 2019

Deltagere:

Jesper Andersen, Kent Jakobsen, Marie Halkjær Kragelund, Jens Buur Maul, Maiken Schmidt-Holm, Ulrik Eberth, Karsten Andersen, Martin Koling, Susanne Degn, Frida Grosen Rask Cecillie Steninge

Vibeke Juhl Nielsen og Anne Grete Nydam.

Gæster: Thomas Trust

Afbud: Susanne, Jesper

Bilag: Princip for kommunikation, nuværende back log, forretningsorden

Dagsorden:

                                                 Dialogpunkt                                17.00

 1. Godkendelse af referat

Referat godkendt

      

 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt nr. 7 udgår – kvalitetsrapporten sendes ud forud for næste møde, så der er tid til forberedelse.

                                                 Dialog og beslutningspunkt                17.05

 1. Velkommen til nyt medlem og valg af ny formand/UE

Karsten er nyt medlem – da han så ikke længere er suppleant, men nu medlem af bestyrelsen, vil bestyrelsen kontakte forældregruppen for at få en ny suppleant. Ulrik og Anne Grete ordner dette på næste formandsskabsmøde.

 

Jesper bliver formand, Ulrik næstformand

Ulrik og Maiken hjælper med formandens opgaver – Ulrik tager sig af opgaver omkring politikerne og Maiken tager sig af henvendelser fra forældre og translokationstalen.

 

Dialogpunkt og beslutningspunkt                   17.20

 1. Elevråd

Se næste punkt

   

Dialogpunkt                                                17.30

 1. Ny skole – oplæg om elevrådsarbejdet, FR/CS/VJ

4. – 9. årgang har arbejdet med at lave ideer til et årgangsområde.

4. klasserne havde fokus på leg indenfor, huler

Hos de ældre var det fællesrum, der var i fokus. Vigtigt at man kunne sidde sammen og arbejde.

Kantine er i fokus for alle klassetrin. Ideer om fodboldbaner oven på skolen.

Store toiletter er vigtigt.

Alle elevernes input bliver sendt videre til Autens, som skal skrive det samlede byggeprogram.

 

Affaldssortering starter fra næsteskoleår, der bliver ophængt 3 forskellige spande til affaldssortering i den enkelte klasse.

 

På børne- og undervisningsudvalgsmøde bliver den nye skole sat på dagsordenen den 12. juni. Der er kommet opmærksomhed på lokalplanen og mulighederne for at bygge en samlet skole på de adskilte byggefelter. Der er kommet ny elevtalsprognose, så der skal bygges en skole til 4 spor på hver årgang samt et dagtilbud, som skal bygges med første etape. Når man går fra 3 spor til 4 spor, er der brug for flere idrætsfaciliteter. Bestyrelsen udtrykker bekymring ift. lokalplanens udformning og vanskelighederne med de muligheder den giver for at bygge den fælles skole, vi drømmer om.

Bestyrelsen afventer udkommet af arbejdet mellem bygherrerådgiver og lokalplansfolk, samt referatet fra udvalgsmødet, før der udarbejdes evt. høringssvar. Desuden er bestyrelsen optaget af, hvordan pengene kan slå til med de ekstra opgaver, der nu skal løses.

    

                                        Dialog og beslutningspunkt       17.45

 1. Information og oplæg til kommunikationsprincip for it platforme/TR

 

TR gennemgik forslag til princip og retningslinjer for kommunikation.

Skal der sorteres i retningslinjerne, så dem der skal kommunikeres til forældre ikke indeholder ting, der blot er relevante for medarbejderne.

Princip for skole-hjem-samarbejdet er nu adskilt fra kommunikationsprincippet, det skal behandles efter sommerferien.

Skolebestyrelsen drøfte at lave en undersøgelse ift. kommunikation mellem skole og hjem, så forældrene også bliver hørt.

Aula bliver ny kommunikationsplatform fra 1. august. Vi skal udnytte skiftet til at blive skarpe på vores kommunikation – principperne og retningslinjerne herfor.

Skolebestyrelsen drøftede udarbejdelsen af principper generelt. Kan de laves mere præcise? Hvad skal et princip kunne? Man kan hente hjælp på ”skole og forældre”.

Marie vil kigge på princippet for kommunikation samt skole-hjemsamarbejde sammen med Anne Grete.

Efter sommerferien skal det på dagsordenen igen. Arbejdet med disse principper bliver øvebane for principper generelt.

Dialogpunkt                                18.15

 1. Kvalitetsrapport 2019, de første kommentarer/AG

Udgår

Orienteringspunkt                        18.30

 1. Det første oplæg til Back log/årshjul 2019-2020/UE

Udgår

Orienteringspunkt                 18.35

 1. Sygefravær, SFO tilslutning, MakerSpace

AG orienterede om sygefravær.

Sygfravær skal på dagsordenen – vikardækning m.m fylder meget i forældregruppen.

SFO-tilslutning – der er ca. 90 % af alle elever i 0.-2. klasse benytter SFO’en en ganske almindelig uge. 83 % af alle 3. klasse elever benytter SFO’en en ganske almindelig uge.

Tallet er lidt faldende i foråret og frem mod sommeren.

SFO kommer på som et punkt på dagsordenen efter sommerferien, hvor der vil blive fortalt om tiltag og tanker omkring SFO.

MakerSpace – skolen har ansøgt sammen med andre kommunale skoler og at udvikle MakerSpace

                                       Orienteringspunkt               18.50

 1. Siden sidst

 Intet

                                            Orienteringspunkt                    19.55

 1. Eventuelt

Intet