MENU
Aula_close Layer 1

Referat 20/08 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 20. august 2019

kl. 17.00 - 19.00 i mødelokale 1.

Deltagere:

Jesper Andersen, Kent Jakobsen, Marie Halkjær Kragelund, Jens Buur Maul, Maiken Schmidt-Holm, Ulrik Eberth, Karsten Andersen, Martin Kolind, Mads Ussing Thinggaard, Cecillie Steninge, Ida Gaarsdal Schouborg

Vibeke Juhl Nielsen og Anne Grete Nydam.

 

Gæster: Erik Alrøe fra 17-18

Afbud:  Jesper er med på Skype, Susanne

Bilag:   Back log 2019-2020,

Dagsorden:

                                                 Dialogpunkt                                17.00

  1. Godkendelse af referat

Referat godkendt

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

                                                 Orientering og dialogpunkt                17.05

  1. Ny skole Lokalplan og procesplan v/ bygherre Erik Alrøe

Erik, som er bygherrerådgiver, orienterede om processen faser frem mod ny skole. Han henviser til at følge processen på hjemmesiden: nyskolehoerning.dk.

Bag hele processen står den pædagogiske-arkitektoniske plan, der blev lavet i efteråret 2018.

Ekstern finansiering – hvis vi fx søger støtte ved fonde – kan kun søges til ting/områder, der ikke er en del af bygningsdelen – fx udeområdet eller selvstændige ting som fx en klatrevæg. Ansøgninger til fonde tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Da man ønsker en sammenhængende skole, er der nu en ny proces omkring lokalplan – så man i stedet for fire byggefelter, får et stort og et lille byggefelt.

Alt arbejdet og planlægningen af veje – sikker skolevej – påvirker kvaliteten af det byggefelt, vi får.

Den billigste og mindst udfordrende måde at bygge på ville være at bygge hele skolen på en gang. Der laves et byggeprogram, der rummer beskrivelse af hele skolen, hal og daginstitution, mens den politiske proces er i gang ift. beslutningen af placering af hal, daginstitution samt processen at vælge at bygge en hel skole frem for en skole i etaper. Der er afsat 100 millioner sat af til etape 1.

Erik og bygherrerådgiverteamet er også hyret ind til processen at udvælge vinderen af udbudskonkurrencen.    

Bestyrelsen vil blive ved med at være nysgerrig igennem processen og de politiske beslutninger, der tages undervejs.

Der er kommet to politikere med i styregruppen.

På et bestyrelsesmøde skal det drøftes, hvem fra skolebestyrelsen, man vil indstille til at sidde med i bedømmelsesudvalget.

Dialogpunkt og beslutningspunkt                   18.00

  1. Elevråd

Elevrådet vil kigge på resultatet af den nationale trivselsundersøgelse. Når de har gjort det, vender de tilbage til bestyrelsen.

Inden der foretages valg af nye medlemmer til elevrådet vil formandsskabet besøge alle klasserne og fortælle om arbejdet.

 

Dialog og beslutningspunkt                18.10

  1. Road show – forældremøder oplæg v/ UE

Bestyrelsesmedlemmerne fordelte deltagelse på årgangenes forældremøder. Ulrik laver oplæg, der kommer til at handle om: Princippet kommunikation, Nuværende og ny skole.

 

Dialog og beslutningspunkt                 18.20

  1. Forældreforum, datoer og temaer V/UE

Bestyrelsen vil afholde forældreforum med temaet digital dannelse, måske noget om hjemmesiden i oktober. Formandskabet, AG og VJ arbejder videre onsdag den 28. august.

 

                                        Orienteringspunkt               18.45

  1. Siden sidst

Aula – starter først i uge 43. Bakkeskolen er godt med. Der kommer information ud til forældre forinden. Der arbejdes fortsat med hjemmeside.

Der skal indrettes en fysisk informationstavle i indskoling med nyt omkring byggeri.

Skolefilm – kan være med til at fortælle historien om Bakkeskolen. Filmen er gratis for skolen, fordi der er sponsorater med lokale reklamer.

I hus 3 har man siden skolestart haft mobilfrizone. Mobilerne må kun bruges til skolebrug i skoletiden. Det har tidligere være gældende for alle klasser op til 7. årgang, men nu gælder det hele skolen. Vi er optaget af, at finde ud af hvordan eleverne oplever det. Det evalueres til efterårsferien.

Kommunen har indført totalt rygeforbud – det taget op i LMU.

Kvalitetsrapporten fra januar 2019 har der ikke været plads til på dagsordenen. Vi sender kvalitetsrapporten ud til alle og bestyrelsesmedlemmerne kan efterfølgende tage den op.

 

                                            Orienteringspunkt                    18.55

  1. Eventuelt

Bestyrelsesworkshop den 10. september 2019 starter kl. 18. Arbejdet omkring søgning hos fonde vil Maiken rigtigt gerne deltage i.

AG har deltaget i dialogmøde med hallen efter udsendt brev. Formandskabet drøfter dette på næste møde.

Kent sender invitation rundt til alle til landsmødet i ”skole og forældre”, hvis nogle har lyst til at deltage giver de skolen besked.