MENU
Aula_close Layer 1

Mission, vision og værdier

                                             Bakkeskolen åbner verden for børn og unge

                                                                  - så de kan åbne sig for verden

Forord

Bakkeskolen mission, vision og værdier består af DNA fra 2010, reformen i 2013 og fra nuet 2018.

 • Missionen er Bakkeskolens overordnede opgave.
 • Visionen er udtryk for den retning, skolen ønsker at udvikle sig.
 • Værdierne er udtryk for det grundlag, hvorpå skolen bygger sin virksomhed.

Børn såvel som voksne på Bakkeskolen har en fælles opgave i at respektere skolens værdier, efterleve og virkeliggøre skolens vision til gavn for alle og for skolens mission.

Mission, vision og værdier udfoldes gennem børn og voksnes handlinger og adfærd. Skolebestyrelsens principper understøtter efterlevelse af skolens visioner og værdier.

Skolens mission, vision og værdier er vigtige pejlemærker for skolens arbejde. Skolen er en dynamisk enhed, der løbende er i forandring. Ledelsen opfordrer derfor alle grupper til at udfordre formuleringerne kritisk gennem de valgte råd og udvalg, når de i deres drøftelser finder relevant anledning til det.

Missionen

Bakkeskolens mission er at udvikle, udfordre og styrke børn og unge til at være livsduelige, så de på forskellig vis tilegner sig kompetencerne til at håndtere tilværelsens mangeartede udfordringer. Der er tale om såvel alsidige personlige, faglige, sociale som kulturelle kompetencer, der fremmer børns og unges dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Mission, vision og værdier er ledelsens sammenskrivning af drøftelser på fælles pædagogiske dage, i pædagogisk udviklingscenter, i elevrådet, i medarbejderudvalget, i forældreforum og i skolebestyrelsen

Visionen

Bakkeskolens vision er at være attraktiv for børn, unge, deres forældre og medarbejderne gennem mangfoldige og bæredygtige læringsfællesskaber- og miljøer.

Skolen tiltrækker og nyder respektfuld anerkendelse i lokalområdet på grund af:

 • kompetent faglighed og nytænkende pædagogik og undervisning som er inddragende, forpligtigende og som skaber varierede deltagelsesmuligheder
 • ledelse som skaber rum for refleksion, dialog og fordybelse
 • medarbejdere som ressourcetænkende rollemodeller
 • fællesskaber som forældre kobler sig på
 • fællesskaber som kalder på diversitet, virkelyst og engagement samt giver tryghed og åbenhed over for verden for at støtte og udfordre børnene i at udvikle
 • livsduelighed og glæde ved livet
 • selvværd og selvtillid
 • kompetence til at vise ansvar og et ståsted i tilværelsen til både at erobre og bidrage til at passe på verden.

Værdierne

Skolen bygger sin virksomhed på et fælles værdigrundlag.

Det er værdifuldt for skolen at skabe et åbent, læringsfællesskabende miljø med engagement, entusiasme og dynamik til gavn for børns og unges dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Børn, unge og voksne mødes på en skole, hvor:

 • der er plads til og muligheder for, at alle kan være og lære
 • der er tillidsfulde relationer
 • man kan møde modstand og det at fejle er hjælpsomt

Skolen skaber muligheder for deltagelse i mangfoldige fællesskaber og demokratiske processer og rammer

 • hvor alle føler sig trygge og anerkendte
 • har tillid
 • er ansvarlige over for hinanden og for skolen som helhed
 • har fokus på bæredygtighed lokalt og globalt

Skolens professionelle giver børnene og de unge mulighed for at tilegne sig menings- og betydningsfulde kompetencer i læringsfællesskaber med:

 • ordentlighed
 • troværdighed
 • åbenhed
 • humor
 • anerkendelse