MENU
Aula_close Layer 1

Praktik på Bakkeskolen

Skolen som uddannelsessted

Lærerstuderende er kommende lærerkolleger i skolen – derfor vægtes samarbejdet om læreruddannelsen højt på Bakkeskolen. Skolen og de studerende har sammen en dobbeltopgave – en uddannelsesopgave for de studerende og en skoleopgave for alle skolens elever. På Bakkeskolen engagerer vi os i de studerendes uddannelse til lærer – og vi forventer, at de studerende engagerer sig i Bakkeskolens liv, opgaver og læringsaktiviteter på lige fod med skolens ansatte.

Fuldtidspraktik = fuldtidsarbejde på skolen

At være i praktik på Bakkeskolen kan betragtes som et ansættelseslignende forhold. Praktik på Bakkeskolen organiseres som fuldtidsarbejde, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Et praktikforløb omfatter undervisningsopgaver, iagttagelsesopgaver, deltagelses i andre læreropgaver og skolens mødeaktiviteter. De fleste opgaver er samarbejdsopgaver – i praktikgruppen og i samarbejde med praktiklærere eller andre på skolen. Hovedparten af arbejdet med praktikken forventes at foregå på skolen – herunder også væsentlige dele af undervisningens forberedelse og efterbehandling. Det er således vigtigt, at de studerende betragter deres praktik som et fuldtidsarbejde, hvor store dele af arbejdet lægges på skolen, og hvor aktiviteter på skolen har første prioritet.

Forventninger til samarbejdet med de studerende

De studerende og skolens praktiklærere er bekendt med de praktikmaterialer, som seminariet udsender, herunder hvilke formelle forventninger der er til praktikken på den aktuelle årgang.

Der henvises i øvrigt til seminariets hjemmeside / praktikmaterialer: http://www2.viauc.dk/laerer/silkeborg/praktik/Sider/informationompraktik.aspx

Forventningsbreve

Den første kontakt foregår pr. mail, hvor bl.a. forventningsbrev sendes af de studerende til skolen. Herefter afholdes et indledende møde på skolen mellem de studerende og praktikledelse/praktikkoordinator. I forbindelse med et indledende møde oprettes de studerende på skolens intranet, og der etableres kontakt til praktiklærere – enten i form af et møde med praktiklærere eller i form af udveksling af tlf. numre og mailadresser.

Praktikskema / læreropgaver i et praktikforløb

Praktikkoordinator/praktikledelsen udarbejder et forslag til praktikskema/læreropgaver på baggrund af de studerendes linje-/undervisningsfag og særlige ønsker. Praktiklæreren udarbejder sammen med de studerende det endelige praktikskema/de konkrete læreropgaver, som slutteligt godkendes af skolens praktikledelse/-koordinator.

Et praktikskema/konkrete læreropgaver udarbejdes altid med udgangspunkt i, 1) at de studerende i videst muligt omfang knyttes til en enkelt klasse/elevgruppe og med klasselærer som hovedpraktiklærer, eller 2) at de studerende i videst mulig omfang deler skema/læreropgaver med en enkelt lærer (med vægt på bestemte undervisningsfag), som hovedpraktiklærer. Alle undervisningsfag, der bliver en del af de studerendes skema/læreropgaver vægtes og er en del af praktiksamarbejdet. De studerende vurderes på grundlag af det samlede praktikforløb.

Praktiklærerne har linjefag/undervisningsfag eller tilsvarende kompetencer i de fag, de studerende er i praktik i.

Studerende på skolen

De studerende introduceres til skolen på det første møde, hvor der derudover henvises til skolens hjemmeside, som indeholder information om skolen, skolens hverdag, pædagogiske indsatsområder o.a..

I den periode de studerende er i praktik på skolen, betragtes de på lige fod med resten af lærerkollegiet, og vi forventer at de er ”synlige” på personalerummet, til møder og ved andre kollegiale aktiviteter.

Praktikforløbet

Praktikforløbet består af:

1) Planlægning: Med udgangspunkt i årsplaner, fagmål, fagligt overblik, viden om klassen og eleverne osv..

2) Gennemførelse af undervisningen.

3) Vejledning.

4) Midtvejsevaluering – Slutevaluering.

5) Bedømmelse / skriftlig bedømmelse.

Der planlægges et vejledningsforløb fordelt løbende i praktikugerne på skolen. Vejledningen kan foregå individuelt eller i grupper alt efter formål. Der skelnes mellem planlægningsmøder og vejledning!

Praktikplaner

Praktikanten udarbejder skriftlige undervisningsplaner med didaktiske overvejelser om praksis. De skriftlige planer kan udarbejdes på baggrund af forskellige didaktiske modeller (fx SMTTE) Disse er grundlaget for praktikkens forløb og vejledning.

Vejledning:

Vejledningen skal støtte og udfordre de studerendes overvejelser over egen praksis og praksisforståelse, samt deres teoretiske indgang til praksis.

                          Før-vejledning: Foregår på baggrund af de studerendes planlægning og overvejelser                                                                    .                Praksis (vejledning): Iagttagelser af hvad der sker i undervisningen og                                                                                  i forhold til fokuspunkter og praktikkens bekendtgørelser                                                                         .

                        Efter-vejledning:Behandling af praksis.

                                                             Refleksion

                                                             Blive i stand til at vurdere egen praksis.

Planlægning og vejledning:

Der planlægges et vejledningsforløb fordelt løbende i praktikugerne på skolen. Vejledningen kan foregå individuelt eller i grupper alt efter formål. Der skelnes mellem planlægningsmøder og vejledning! Lone Rømer deltager i midtvejsevaluering og ved slutvejledning. (skal inviteres.)

Vejledningen skal støtte og udfordre de studerendes overvejelser over egen praksis og praksisforståelse, samt deres teoretiske indgang til praksis.

                          Før-vejledning:           Foregår på baggrund af de studerendes planlægning og overvejelser.                                                                                                                         

                          Praksis (vejledning): Iagttagelser af hvad der sker i undervisningen.

                                                                 Iagttagelser i forhold til fokuspunkter og praktikkens bekendtgørelser                    

                          Efter-vejledning: Behandling af praksis.

                                                           Refleksion

                                                           Blive i stand til at vurdere egen praksis.

 

Planlægning

Vejledning

Hvad skal der ske:

Hvor lang tid skal der bruges til de forskellige aktiviteter osv.

Hvad gør I hvis?

Begrundelser: Hvorfor har I valgt det?

Hvad nu hvis….

Vurdering af planlægningen:

Vurdering af refleksioner og begrundelser:

 

Hvad gør en god vejleder:

Stiller spørgsmål – hjælper til refleksioner.

Åbner øjne op.

Kræver forklaringer og begrundelser.

Skaber tryghed og rum til at turde - Et sikkerhedsnettet.

Giver noget af sig selv / bruger sig selv (eksempler).

Skriftlighedens betydning:

                          Udarbejdelse af planer for undervisningsforløb (de studerendes planlægning og overvejelser)

                          Praktikjournalen.

                          Dagsorden og referater.

Andre ting til overvejelse:

Forholdet mellem teori og praksis – lærerprofessionaliteten.

Fokuspunkter / praktikprojekt:

Hvad vil de studerende have fokus på / arbejde med udgangspunkt i. (Dette er formuleret konkret for alle 4 årganges praktik) (Skriftligt.)

Evaluering af praktikmodulet

Praktikken afsluttes med en skriftlig vurdering (skema) og vurderingen bestået / ikke bestået. Dette sker på baggrund af færdighedsmålene for praktikkens niveau 1. Den skriftlige vurdering fremlægges ved slutvejledning/evalueringen. (Der må dog ikke på dette tidspunkt være tvivl om praktikantens beståen)

(Hvis der er tvivl indkaldes så tidligt i praktikken til en 3-parts forhandling mellem den studerende, praktikskolen og praktikkoordinator fra læreruddannelsen.)

Der afholdes en midtvejs- og en slutevaluering med de studerende, praktiklærerne og praktikkoordinator.