MENU
Aula_close Layer 1

Princip for samarbejdet mellem forældrene og skole samt for forældrenes ansvar og deltagelse i skolen

Overordnede princip for samarbejdet mellem forældrene og skole samt for forældrenes ansvar og tydelige deltagelse:

For at optimere alle børns trivsel, læring, dannelse og udvikling samarbejder og koordinerer forældrene og skolen indsatsen i erkendelse af, at forældrene har og tager det essentielle og primære ansvar for børnene, og at skolen deler og stiller sine faglige, fysiske, sociale og kulturelle ressourcer og kompetencer til rådighed.

Principperne for samarbejdet og koordinationen er:

Mangfoldighed i fællesskabet, dvs. at anerkende at elever, forældre, ledere, lærere og pædagoger er forskellige, tænker, forstår, handler og har brug for noget forskelligt

Gensidig respekt, dvs. anerkender familiernes mangeartede og forskellige værdier og måder at leve livet på samt anerkender lærernes og pædagogernes professioner, fagligheder og opgaver

Ansvarlighed over for hinandens og de fælles roller og opgaver, dvs. støtter og hjælper hinanden ud fra intentionerne om at ville, kunne og gøre det bedst mulige for hinanden

Inklusion, dvs. alle regner med hinanden og styrker de forskellige fællesskaber, hvor der er en plads til alle

Kommunikation, dvs. der er en åben, imødekommende og tillidsfuld dialog

 

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2015.

Retningslinjer:

Folkeskoleloven indledes således: ’Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling’.

De overordnede formål med den nye folkeskolereform er at

 • give alle børnene muligheder for at blive så dygtige, de kan
 • øge den sociale mobilitet ved at børnene bryder den sociale arv
 • øge børnenes trivsel
 • øge respekten for den professionelle viden og praksis

I den politiske forligstekst bag reformen fremgår det, at: ’Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke. Derfor præciseres det i folkeskoleloven, at bestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte principperne for forældrenes ansvar i samarbejdet. Principperne vil fx kunne beskrive, hvilke forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan forældrene bedrage til tilgangen til og håndteringen af det samarbejde, som de selv har en afgørende rolle i. Det giver ejerskab til principperne i forældregruppen og åbner dermed mulighed for, at der med succes kan fastlægges en klar beskrivelse af, hvad der forventes af forældrene’.

Det erkendes således, at forældrene har en betydningsfuld og afgørende indflydelse på hvordan skolen lykkedes som et godt lære- og værested og ikke mindst om, hvordan børnene lykkedes som mennesker.

Spørgsmålene er dermed: hvilke principper og initiativer der skal til for, at alle børn på Bakkeskolen

 • udvikler alle deres potentialer,
 • tilegner sig de kompetencer og kvalifikationer, som gør dem i stand til at håndtere de vanskeligheder, de måtte have i deres sociale miljøer og om nødvendigt bryde med dem, og
 • generelt øger deres trivsel, så de er glade for livet og for at gå i skole?

Et af svarene er at øge og kvalificere samarbejdet mellem forældrene og skolens medarbejdere.

Eksempler på konkrete områder og initiativer

Det anses for fremmende at have

 • en velfungerende skolebestyrelse
 • velfungerende forældreråd
 • afklarede forventninger mellem forældre og skolen med fastlagte principper for ansvars- og opgavefordeling m.v.
 • tydelig og kommunikeret fælles forventninger til elevernes tilgange til skolen, adfærd og medansvar for egen trivsel, deltagelse, læring og udvikling
 • aktiv benyttelse af ’forældrefiduser.dk’
 • udvikling og benyttelse af ’trivselsambassadører’
 • styrket dialog mellem skolen og forældre med børn med særlig behov og iværksættelse af relevante initiativer
 • konstruktiv og hyppigt deltagelse og dialog i den daglige kommunikation, i ’forældreintra’ og i ’forældreforum’
 • lokale partnerskaber med forældredeltagelse som understøtter den åbne skole fx med besøg på forældrenes arbejdspladser
 • et fortløbende fælles forpligtigende arbejde med inkluderende sociale læringsfællesskaber
 • nyttige studiecafeer med faglig fordybelse
 • samarbejder om børnenes forskellige overgange
 • udbytterigt samarbejde med lokale foreninger, fx musikskole og idrætsforeninger
 • samarbejde om konkrete udformninger af elevplaner med konkrete læringsmål m.m.
 • fælles fokus på og initiativer så alle elever kommer i gang med en ungdomsuddannelse
 • motorik og bevægelse i hverdagen såvel hjemme som i skolen
 • fælles forståelse for, at børnene lærer og udvikler sig i alle sammenhænge og støttes i dette (Visible learning (VL))